Hotagsfjällen


Hotagsfjällen


Merparten av själva fjällområdet är relativt flackt. De högsta topparna är Murfjället och Munsfjället som ligger på omkring 1 200 meter över havet, men här finns också lägre toppar som Stensfjället, Gråberget, Skalfjället, Stor-Erfjället och Vinklumpen. Berggrunden utgörs av fjällbergarter som vid fjällkedjeveckningen skjutits över i skollorna Seveskollan i väster och Offerdalsskollan och Hotagenskollan i öster.


Hotagsfjällen


Most of the mountain region is relatively flat. The highest peaks are Murfjället and Munsfjället situated at approximately 1200 feet above sea level, but there are also lower peaks Stone mountain, waste rock, shell Fell, Great Erfjället and Vink Shabby. The bedrock consists of Fjällberg species at fjällkedjeveckningen pushed over in skollorna Seveskollan the west and Offerdalsskollan and Hotagenskollan the east.


Hotagsfjällen


Die meisten der Bergregion ist relativ flach. Die höchsten Gipfel sind Murfjället und Munsfjället auf etwa 1200 Meter über dem Meeresspiegel gelegen, aber es gibt auch niedrigere Gipfel Stone Mountain, taubes Gestein, Shell Fell, Groß Erfjället Vink und Shabby. Das Grundgestein besteht aus Fjällberg Arten auf fjällkedjeveckningen geschoben über skollorna Seveskollan in den Westen und Offerdalsskollan Hotagenskollan und der Osten.